logo            
         title wave2
diamond 3

                            "สรรค์สร้างวิชาการและวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาให้แกร่งและรุ่งโรจน์ดุจเพชร"

หน้าหลัก
Homepage
 เกี่ยวกับชมรม 
About Us
  การบริหารชมรม
Club Administration
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
Bylaws and Regulations
 โครงการและกิจกรรม 
Projects and Activities
ทำเนียบสมาชิก
Members
meeting 1-2015
                                                                                 
ขอต้อนรับสู่ชมรมเพชรเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชมรมเพชรเทคโนโลยีการศึกษา เดิมชื่อ "ชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา" เพื่อเป็นศูนย์รวมนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือเคยทำงานในสำนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ลาอออกหรือเกษียณไปแล้ว ได้เข้ามาพบปะกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่องานเทคโนโลยีการศึกษาของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น เมื่อได้ประกาศจัดตั้งชมรมนี้ขึ้น ก็ได้รับบคำแนะนำว่า ควรเปลี่ยนชื่อที่เชิญชวนให้นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ยังไม่สูงวัยหรือคิดว่า ตนเองไม่สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

คณะกรรมการบริหารชมรม ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่า ด้วยคุณสมบัติของสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสื่อกการศึกษาใน มสธ. ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของชมรมได้

ชื่อชมรม "เพชรเทคโนโลยีการศึกษา" เป็นชื่อชั่วคราว และอยู่ระหว่างการหาชื่อใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ได้ชื่อที่สะท้อนความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง

โปรดแสดงความคิดเห็น ผ่านกลุ่มไลน์ โดยเพิ่ม "ไลน์กล่ม: ชมรม สว. สทศ. มสธ." (รศ.ดร.นิคม ทาแดง ประธานชมรม) เพื่อจะได้เชิญเข้ากลุ่มไลน์ของชมรมต่อไป


วัตถุประสงค์ของชมรม


          (1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีของหมู่สมาชิกและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          (2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน กับมวลสมาชิกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          (3) เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจ กรรมร่วมกันทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ สุขภาพและสังคม

          (4) เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          (5) ไม่ดำเนินกิจกรรมที่แสวงกำไร และไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง                                                  
  www.drchaiyongfoundation.com/ETsenior2015/index.html
Created: February 2015 Updated: March 8, 2023