logo title wave2 diamond 3

 "สรรค์สร้างวิชาการและวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาให้แกร่งและรุ่งโรจน์ดุจเพชร"

หน้าหลัก
Homepage
 เกี่ยวกับชมรม 
About Us
   การบริหารชมรม
Club Administration
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
Bylaws and Regulations
 โครงการและกิจกรรม 
Projects and Activities
ทำเนียบสมาชิก
Members

 

 
การบริหารชมรม

ชมรมมีคณะกรรมการบริหารชมรมฯคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานชมรม และให้ประธานชมรมและกรรมการ 4 คน พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกดำรงตำแหน่ง รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน แล้วให้กรรมการทั้ง 5 คนนี้ พิจารณาเชิญสมาชิกอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง หรือกรรมการตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 11 คน และสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมได้ 2-3 คน หรือตามที่กรรมการเห็นสมควร

การบริหารชมรม ให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาที่เพิ่งผ่านพ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารชุดเก่าได้ส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารชุดเก่าจะต้องมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ความเป็นกรรมการบริหารจะสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ถึงแก่กรรม
(2) ลาออก
(3) ครบวาระตามที่ชมรมกำหนด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ดำเนินกิจการของชมรมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของชมรม และตามมติที่ประชุมใหญ่
(2) เชิญบุคคลเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็น สมาขิกกิตติมศักดิ์และกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
(3) ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและให้มีการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

www.drchaiyongfoundation.com/ETSenior2015/index.html
Created: February 2015 Upgraded: March 8, 2023