logo title wave2 diamond 3

                            "สรรค์สร้างวิชาการและวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาให้แกร่งและรุ่งโรจน์ดุจเพชร"

หน้าหลัก
Homepage
 เกี่ยวกับชมรม 
About Us
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
Bylaws and Regulations
  กรรมการบริหาร
Executive Committee
 โครงการและกิจกรรม 
Projects and Activities
ทำเนียบสมาชิก
Member
s

                                                                                                                                                

                                   ข้อบังคับชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


โดยที่บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความผูกพันกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และมีความระลึกถึงกันอยู่เสมอ มีความประสงค์ที่จะพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ วิชาชีพทางการศึกษา การดำรงชีวิตและสุขภาพยามสูงวัยอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวความคิดที่จะรวมสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มาร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ และสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนสมาชิก จึงได้ตั้งเป็นชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น


หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1. ชมรมนี้ชื่อ ชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีชื่อย่อว่า สว.
สทศ.มสธ.

ชื่อภาษาอังกฤษว่า THE SENIOR EDUCATIONAL TECHNOLOGISTS CLUB OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY ตัวย่อคือ SET STOU

ข้อ 2. เครื่องหมายของชมรมมีลักษณะดังนี้
เครื่องหมายของชมรมประกอบด้วย เส้นโครงร่างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ภายในบรรจุอักษรย่อ
สว.สทศ สีน้ำเงิน ด้านขวามีสัญลักษณ์รูปคนสีเขียว และมีเงาคนสีทอง ซ้อนกัน 3 เงาแทนสมาชิกทุกคน
ด้านล่าง มีแถบธงสีทอง บรรจุอักษรสีเขียวคำว่า ชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังรูป
(ตัวอย่างที่นำเสนอนี้กำลังนำไปปรับปรุงตามมติที่ประชุม แก้อักษร ชอ.เป็น สว.)

ข้อ 3. สถานที่ตั้งและที่ติดต่อของชมรม
(1) สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(2) ที่ติดต่อ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 02-504-7396 หรือติดต่อ เหรัญญิก รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
โทร.081-615-7627 หรือติดต่อ เลขาธิการ รศ.พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ โทร. 089-761-5404

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรม
(1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของหมู่สมาชิกและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน กับมวลสมาชิกสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3) เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจ กรรมร่วมกันทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ สุขภาพและสังคม
(4) เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
(5) ไม่ดำเนินกิจกรรมที่แสวงกำไรและไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก


ข้อ 5. คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกชมรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) อดีตบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2) ผู้มีอุปการคุณต่อชมรม ซึ่งได้รับเชิญจากชมรมให้เป็นสมาชิก
(3) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิก
(4) ผู้ปฏิบัติวิชาการและวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

ข้อ 6. ประเภทสมาชิก
สมาชิกชมรมนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (1)
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2 ) และ 5(4)
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (3)

ข้อ 7. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 5 สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดย
(1) ยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมต่อเลขาธิการและชำระค่าสมัครที่เหรัญญิกชมรมฯ
(2) ให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อรับรองการเป็นสมาชิก
ข้อ 8.หน้าที่ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีดังนี้ คือ
(1) ชำระค่าบำรุงชมรมตามระเบียบที่ชมรมกำหนด
(2) ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของชมรม
(3) เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของชมรมตามที่นัดหมายอย่างสม่ำเสมอ
(4) ช่วยเหลือเกื้อกูลชมรมและสมาชิกตามกำลังความสามารถ
(5) สมัครสมานสามัคคีกันในบรรดาสมาชิกทั้งมวล

ข้อ 9 สิทธิของสมาชิก
(1) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการชมรม
(2) ออกเสียงในการประชุม
(3) ได้รับสวัสดิการตามระเบียบของชมรม
(4) ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร (ยกเว้นสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ์)

ข้อ 10. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เมื่อ
(1) ถึงแก่กรรม
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการชมรมฯ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติและสมาชิก ผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับชมรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) คณะกรรมการบริหารลงมติให้ออก ด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯหรือประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณของชมรม

หมวดที่ 3 ค่าบำรุง

ข้อ 11. สมาชิกชมรมจะต้องชำระค่าบำรุงชมรมฯ ตามที่ชมรมกำหนด
(1) ค่าบำรุงรายปี ปีละ 100 บาท
(2) ค่าบำรุงตลอดชีพ คนละ 1,000 บาท
(3) ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

หมวดที่ 4 การบริหารชมรม


ข้อ 12. ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมฯคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการ


ข้อ 13. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานชมรม และให้ประธานชมรมและกรรมการ 4 คน พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกดำรงตำแหน่ง รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน แล้วให้กรรมการทั้ง 5 คนนี้ พิจารณาเชิญสมาชิกอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง หรือกรรมการตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 11 คน และสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมได้ 2-3 คน หรือตามที่กรรมการเห็นสมควร

ข้อ 14. ให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาที่เพิ่งผ่านพ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ 15. คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารชุดเก่าได้ส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารชุดเก่าจะต้องมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อ 16. ความเป็นกรรมการบริหารจะสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ถึงแก่กรรม
(2) ลาออก
(3) ครบวาระตามที่ชมรมกำหนด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ 17 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ดำเนินกิจการของชมรมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของชมรม และตามมติที่ประชุมใหญ่
(2) เชิญบุคคลเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็น สมาขิกกิตติมศักดิ์และกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
(3) ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและให้มีการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 5 การเงิน


ข้อ 18. รายได้ของชมรมประกอบด้วย

17.1 ค่าบำรุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก
17.2 รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของชมรม
17.3 เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่ชมรม

ข้อ 19. ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) หากเกินวงเงินที่กำหนด ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา


ข้อ 20. การรักษาเงิน ให้เหรัญญิกจัดฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ส่วนการเบิกจ่ายเงิน ให้ประธานหรือ รองประธาน ร่วมกับเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามเบิก


หมวดที่ 6 สวัสดิการ


ข้อ 21. สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับสวัสดิการสงเคราะห์ดังนี้

(1) เงินสงเคราะห์ค่าทำศพรายละ 1,000 บาท
(2) พวงหรีดในนามชมรม หรีดละ 800 บาท
หมวดที่ 7 การแก้ไขข้อบังคับและการเลิกชมรม

ข้อ 22. การแก้ไขข้อบังคับและการเลิกชมรมจะกระทำได้เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกที่มาประชุม
ในกรณีที่เลิกดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงวัยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
ให้มอบบรรดาทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่ แก่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล


ข้อ 23. ข้อบังคับชมรมฯฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ รับรองการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับเป็นระยะเวลา 30 วัน                                                         
                                 
  www.drchaiyongfoundation.com/ETSenior2015/index.html
Created: February 2015 Upgraded: March 8, 2023