พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์ทั้งปวงทรงพระชนม์ชีพและมีชีวิตนิรันตร์บนพระนิพพาน All the Buddhas and Arahantas remain eternally alive in the Nippana

 

 

 

 

 

                     พระพุทฌชินสีห์

(พระพุทธทีปังกร)

sn  

พระพุทธชินราช (พระพุทธเจ้าองค์ปฐม พระพุทธสิขีที่ 1)

 

 

 

 

พระศรีศาสดา

(พระพุทธโคดม)

 

[หน้าแรก]   [เกี่ยวกับเรา]   [บทความธรรมะ]   [ธรรมเทศนา]  [วิดีโอการปฏิบัติ]   [ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ]

 

p13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายยังทรงพระชนม์ชีพและดำรงชีวิตนิรันดร์บนพระนิพพาน  ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถยกสภาวะจิตขึ้นสู่ระดับสูง ย่อมสามารถสัมผัสและสื่อสารกับพระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ ปู่ฤษี 108 พระโพธิสัตว์ พระพรหม องค์เทพเทวาได้โดยตรง

 

ขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายและขอเชิญชวนท่านสาธุชนเข้าเยี่ยมวัด "พระพุทธาวกาศาราม"

 "วัดพระพุทธาวกาศาราม" เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพุทธบัญชาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้สาธุชนไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตสำหรับการเดินทางที่ยาวนาน เต็มไปด้วยภยันตรายที่จะดึงแต่ละคนไปสู่อบายหรือโลกเบื้องต่ำ คือ การเกิดเป็นเปรต สัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย และสัตว์นรก เพื่อให้สามารถเตรียมกายเตรียมใจสำหรับความตายซึ่งต้องประสบกับพวกเราแต่ละคนอย่างแน่นอน และไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร วัดนี้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดพุทธนิมิต ท่านไม่สามารถจะเดินทางไปถึงด้วยกายเนื้อแต่สามารถเข้าถึงทางอินเทอร์เนตและทางธรรมเท่านั้น โดยผ่านวิธีปฎิบ้ติตามแนวพุทธสายตรง

 "พุทธสายตรง" หรือ "สายตรงต่อพระพุทธองค์"  เป็นธรรมปฏิบัติแนวดั้งเดิมที่ชาวพุทธยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล และยึดในความเชื่อที่ว่า พระพุทธองค์พร้อมพระอรหันต์ทั้งหลาย แม้จะปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังทรงพระชนม์อยู่ และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จลงมาตรัสเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติดีด้วยพระองค์เอง  ชาวพุทธสายตรงเชื่อใน "ไตรภูมิ" ว่า นรกสวรรค์มีจริง เชื่อใน "สังสารวัฏฏะ" คือ การเวียนว่ายตายเกิด เชื่อว่า ชาติก่อน ชาติหน้ามีจริง และปรารถนาจะถอนรากวงจรแห่งการการเวียนว่ายตายเกิด และเชื่อว่า  สภาวะอาจินไตย ปาฏิหารย์ หรือสภาวะเหนือธรรมชาติมีจริง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมเข้าถึงและประสบได้ด้วยตนเอง หากได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติ "พุทธสายตรง" แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมแห่งเราทั้งปวง

เว้ปไซต์เผยแพร่แนวปฏิบัติธรรมสายตรงนี้ จัดทำขึ้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนสายตรง เพื่อปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม ได้หูทิพย์ ตาทิพย์ เช่น พระอริยเจ้าทั้งหลาย สามารถติดต่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ได้โดยตรง ประหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และฟังพระเทศนาด้วยตนเอง

คำเตือน!! เว้ปไซด์นี้เป็นเว้บไซต์ศักดิ์สิทธิ จัดทำขึ้นโดยพุทธบัญชา และมีพุทธาญาสิทธิให้เป็นวัดทางอวกาศผ่านสื่อสารสนเทศอย่างแท้จริงคือเป็นเนื้อนาบุญเช่นเดียวกับวัดทั่วไป ที่ตั้งบนปฐพี หากท่านไม่เชื่อก็โปรดอย่าลบหลู่ โดยคิดจะลองของ ใช้ภาษาจาบจ้วง ท้าทาย หรือหยามเหยียดหรือแสดงออกด้วยกิริยาอาการอันไม่ประเสริฐ เป็นอันขาด

Welcome to Lord Buddha's Cyberspace Temple: Wat Pra Putta Wakasaram

Wat Pra Putta Wasaram was established by the Holy Command of His Holiness the Lord Gotama Buddha to be the only on-line Center for Buddhism Study and Practices for people, regardless of races, nationality or religion to learn the truth of life so as to help them to lead a safety life along dangerous journeys and prevent them from falling down to  the lower worlds, i.e. to be born hungry ghosts, animals, the deformed, and inhabitants of hells.  You will be guided to face your death-the inevitable for us all and we never know when.   The Cyberspace Temple cannot be accessed physically but through the Internet or  clairvoyance through Buddha Direct Mediation Approach (BDMA).

"Buddha Direct" or Direct to Lord Buddha"  is an orthodox Buddhism adhering to the traditional belief that the Lord Buddha, all other Buddhas (the Enlightened Ones) and all Aranhanta, although already entered the Nippana, are still alive and still mercifully bestow the teachings and guidance to their followers.  Buddha Direct Buddhists believe in the existences of the Tri Bhumi (three worlds), i.e. hells and heavens;  believe in reincarnations and wish to uproot their rebirth cycle, and  believe in Ajinteya or Ajintai  (the state of wonders) and other supernatural phenomena not easily perceived by ordinary human beings but only through the righteous approach such as this Buddha Direct Meditation Approach (BDMA) directly guided by the Lord Gotama Buddha.

This is website created  as a Cyber Dhamma Practice Center of Buddha Direct Meditation Approach (BDMA) for the followers who aim to reach a higher state of mind and obtain a certain level of clairvoyance: hearing the unheard and seeing the unseen and, ultimately communicate with the Lord Buddha as if they were physically present in front of Him.

WARNING! This is a Holy Website setup upon the Lord Buddha's command and empowered to be a true Cyber Buddhist Temple.  If you don't believe, please do not act in any insulting manner.  Do not challenge, use impolite languages, or express in other unblessed manners.

 

ไทย       English

ขอเชิญโหวตแสดงทัศนะว่า ท่านจัดอยู่ในพุทธสายตรงหรือไม่

Updated: March 24, 2023