"Empowering mass communication professionals with knowledge, competency, and integuity to best serve the society" 

 full

             Volume 10 No.1 January-March 2020    "เสริมพลังความสามารถและสมรรถนะนักวิชาการสื่อสารมวลชนเพื่อรับใช้สังคมด้วยความรู้คู่ความดี"       ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

Photo: Courtesy of  International Borderless Education College (IBEC), Bangkok, Thailand

Photo: Courtesy of  College of Internet Distance Education,  Assumption  University of Thailand

 

(c) Speed test

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
  

  โปรดแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดส่งบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย โปรดคลิ้ก

Updated: December 2019

 

 

 

 

       

          

      ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์      

      บรรณาธิการ      

      สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่สมาชิกทุกท่าน ปีนี้ วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน ได้ย่างเข้าปีที่ ๖ โดยฉบับนี้เป็นฉบับแรกสำหรับช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 ขอให้มวลสมาชิกสื่อสารมวลชนมีความสุขความเจริญและก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนยิ่งๆ ขึ้น

       ปี 2562 พัฒนาการสื่อสารมวลชนยังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง การรายงานข่าวสารด้านต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อการขยายตัวทางคอมพิวเตอร์แผ่นหรือคอมเม็ด ที่เรียกว่า Tablets มีบทบาททำให้การสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์มือถือสามารถเป็น นักข่าวได้ทุกวินาที เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ใด ก็สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโดและแบ่งปันกันผ่านสื่อสังคมประเภท LINE, CHATON, WHATSAPPS, ได้อย่างรวดเร็ว มีผลทำให้สื่อสารมวลชนเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมในการส่งขาวสารและการเผยแพร่ จำเป็นที่นักวิชาการและนักวิชาชีพจะต้องปรับตัวในการศึกษาวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีผลทำให้การสื่อสารเข้าสู่ยุด การสื่อสารภควันภาพ (Ubiquitous Communication)

      จึงเห็นได้ว่า การสื่อสารภควันตภาพตามแนวทางและกระบวนทัศน์ใหม่จำเป็นที่จะต้องมีช่องทางและการสื่อสาร ที่จะให้ข้อมูล เนื้อหาของสารแพร่กระจายไปปรากฏทุกแห่งหนทุกเวลา วารสาร "เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน" เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์เผยแพร่โดย คณะวิชาวิทยาการอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในรูปแบบต่างๆ ของนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และนิสิตนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

      ปัจจุบันวารสารอยู่ในความดูแลของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

      ฉบับนี้นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชนในด้านต่างๆ โดยนักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

      หากท่านประสงค์จะเผยแพร่ผลงาน โปรดนำเสนอไปที่ webmaster@ejmct.com หรือ โทร  ถึงบรรณาธิการได้ ที่หมายเลข 093-9936359

        เมื่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นสมควร ก็ จะออกหนังสือรับรองการ ตีพิมพ์ให้ก่อนที่จะมีการเผยแพร่จริง

        หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ ขอขอบคุณที่เข้ามาอ่านเนื่อหาสาระ จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับปฐมนิเทศนี้ 

                                                                               กองบรรณาธิการ

 

 

     

 

 

 

 

                           

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน

eJournal of Mass Communication and Technology (eJMCT)

www. eJMCT.com

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสนอบทความและงานเขียนด้าน สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

2) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางวิชาการ และวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3) เพื่อเสนอผลงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และ นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4) เพื่อเสนอผลงานศึกษาวิจัยของนิสิตนักศึกษา ด้าน สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการปริทัศน์วารสาร

(Peer Review Committee)

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ สุวรรณเพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ 

   กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เจริญพงศ์ 

 

Tel:  6683-905-8301; 662-431-5585; 662-680-6800 Ext 334

Fax: 662-431-5585

Email: webmaster@ejmct.com chaiyongusc@gmail.com; cbrahmawong@hotmail.com

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เจ้าของ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา